Prison Yoga Project

pyp-men-plank-pose.jpg
logo pyp.jpg

Projektet grundades år 2002 vid San Quentin anstalten i USA med insikten om att de flesta intagna lider av komplexa trauman. Trauman som de upplevt tidigt i livet såsom hunger, hemlöshet, våld i hemmet, sexuella övergrepp, mobbning, diskriminering, drog- och alkoholmissbruk. Många har också ofta bevittnat brott och även ibland mord.

Vi kallar detta "ursprunglig smärta”. Dessa erfarenheter, präglade av skrämmande känslor som åtföljer dem, ligger djupt förborgat i sinnet och kanske ännu viktigare i kroppen. Disassociativa effekter som reaktivt beteende, brist på impulskontroll och tendenser till drog- och alkoholmissbruk samt våld är vanligt förekommande. De bär på oförlösta trauman med dess effekter i allt de gör.

Traditionellt har kognitiva beteendeterapeuter hjälpt människor bearbeta oförlösta trauman. På senare tid har psykiatriker, psykologer, kliniska socialarbetare och många som bl.a. arbetar med USA: s militära veteraner fått bekräftat att genom metoder såsom yoga, avslappning och mindfulnessövningar t.o.m. kan ha ha större effekt för att lindra symptom som leder till både reaktiva beteenden och stressrelaterade sjukdomar.

Prison Yoga Project startades i övertygelsen att yoga och mindfulnessövningar är mycket effektiva i att frigöra djupt oförlösta trauman, vilket också kan leda vidare till att man kan ta itu med beteendemässiga problem.

Yoga som stressreducerande mindfulnessutövande är ett verktyg för att föra de intagna i kontakt med sina kroppar för att återupprätta känslan mellan sinnet, hjärtat och kroppen.

Yogateknikerna påverkar kroppens olika system och utvecklar lyhördheten gentemot sig själv och empatin för andra. Genom att hjälpa män och kvinnor att få en känslomässig kontakt med sina kroppar börjar de bry sig mer om sig själva och även förstå den skada de har orsakat andra.

Den högsta nivån av emotionell intelligens, eller emotionell medvetenhet är något inom yogan som benämns ”vittnesposition”, vilket innebär att man kan iaktta sig själv, och komma bortom sitt sinne. Man förlitar sig på vad känslorna berättar och vad som sker i kroppen utan att reagera på impulssignalerna. En mognadsprocess som utvecklas genom att i yogan träna sig i uthållighet och självacceptans.

Inom Prison Yoga Projects yogametodik ger vi de intagna redskap att bli mer lyhörda för hur de känner i sina kroppar. När man utvecklar en nära relation med sina egna känslor och reaktioner är man mindre benägen att skada någon annan. Detta är empati och empati när det uppmuntras leder till medkänsla. Så småningom är våldsspiralen bruten.

Syftet med Prison Yoga Project är att ge de intagna verktyg för att kunna hantera sin vardag bättre med hjälp av yogan. Genom att träna sig i uthållighet och självobservation blir de intagna skickligare på att inte agera på impuls. Om de fastnar i en konflikt på rastgården eller någon liknande incident, eller frestas att gå tillbaka till gamla mönster kan de dra nytta av vad de har lärt sig från yogan.

De kan göra det utan att behöva göra en yogaställning för att hitta den inre kraften.

Det är det transformerande rehabiliterande värdet av yoga.

www.prisonyoga.org